کدهای نوشته وردپرس فارسی

 

Persian WordPress Post Codes

کدهای نوشته وردپرس فارسی

 

<?php if(have_posts()) : ?> //شروع شرط که اگر نوشته ای وجود دارد
<?PHP while(have_posts()):the_post();?> //کد لوپ یا شروع تکرار و نمایش اطلاعات نوشته ها تا زمانی که وجود دارند
-Type the Code here-
<?php endwhile; else: ?> //پایان کد لوپ یا تکرارشونده نوشته ها که در غیر اینصورت خطای نوشته ای وجود ندارد را میتوانید نمایش دهید
-Type the Code here-
<?php endif; ?> //پایان شرط

<?php the_permalink(); ?> //کد نمایش پیوند یکتا یا نامک نوشته وردپرس
<?php the_title(); ?> //کد نمایش عنوان نوشته وردپرس
<?php the_content(); ?> //کد نمایش محتوای نوشته وردپرس
<?php the_tags(); ?> //کد نمایش برچسب های نوشته وردپرس
<?php the_category(); ?> //کد نمایش دسته بندی های نوشته وردپرس
<?php the_id(); ?> //کد نمایش شناسه یا آیدی نوشته وردپرس
<?php the_date(); ?> //کد نمایش تاریخ نوشته وردپرس
<?php the_time(); ?> //کد نمایش زمان نوشته وردپرس
<?php the_author(); ?> //کد نمایش نویسنده نوشته وردپرس
<?php comments_template(); ?> //کد نمایش بخش دیدگاه یا نظرات نوشته وردپرس

<?php if(has_post_thumbnail()) : ?> //شروع شرط که اگر تصویر شاخص برای نوشته وردپرس وجود دارد
<?php the_post_thumbnail_url(); ?> //کد نمایش آدرس تصویر شاخص نوشته وردپرس
<?php endif; ?> //پایان شرط 

<?php $my_excerpt = get_the_excerpt(); if ( $my_excerpt != '' ) {} echo $my_excerpt; ?> //کد نمایش چکیده نوشته وردپرس

 

کدهای فوق را باید در فایل single.php برای نمایش اطلاعات نوشته های وردپرس استفاده کنید.