دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

The minimum rate absorbers - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

MARR

نرخ سالیانه که یک سرمایه گذار تنها در صورت کسب نرخ مذکور،آماده سرمایه گذاری در یک پروژه خواهد شد. به عبارت دیگر حداقل نرخی است که سرمایه گذار را تشویق به سرمایه گذاری می کند.