دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

بایگانی‌های Tax - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Depreciation

نوعی هزینه سالیانه غیر نقدی است که در محاسبه مالیات بر درآمد، از درآمد سالیانه، قبل از مالیات کسر می شود و درآمد مشمول مالیات را تعیین می کند.