دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

sensitivity analysis - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

sensitivity analysis

بطور خلاصه می توان گفت تحلیل حساسیت عبارت است از تکرار محاسبات در یک فرآیند مالی با تغییر پارامتر های اصلی و مقایسه نتایج بدست آمده از اطلاعات اولیه.