دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

ROR - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

ROR | Rate of return

نرخ بازگشت یا Rate of return، نرخی است برای نشان دادن تعادل بین هزینه ها و درآمدها در یک دوره زمانی مشخص (عمر مفید پروژه) که به عبارت دیگر درصدی از سرمایه اولیه است که به صورت سود، در یک دوره مشخص نصیب سرمایه گذار می شود. به دلیل وجود ریسک و عدم اطمینان در اجرای پروژه ها، نرخ بازگشت سرمایه قابل انتظار یک سرمایه گذار باید بیش از نرخ بهره بانک باشد.