دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Muscles - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Atrophy

تحلیل رفتن عضلات بدن به دنبال بیماری را آتروفی می گویند. در اثر آتروفی عضلات ساقه پا دیگر قادر نخواهند بود قوس طبیعی خود را در برابر وزن بدن که در حال رشد است حفظ کنند و در نتیجه باعث تغییر شکل وضعیت ساقه پا و یا از بین رفتن قوس کف پاها خواهند شد.