دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

movement - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

Flexibility

این قابلیت جسمانی عبارت است از توانایی حرکت آزادانه مفصل در هر جهت و یا بطور اختصاصی تر در تمام طول دامنه حرکتی مفصل، بدون اینکه صدمه یا فشاری بر مفصل وارد آید.به عبارتی قابلیت کشش عضلات و بافت های همبند اطراف مفصل را در تمام دامنه حرکتی مفصل انعطاف پذیری آن مفصل می نامند.

  movement - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

  Education movement

  از مفاهیم کلیدی مربوط به تعلیم وتربیت حرکتی می توان به:
  تعلیم وتربیت حرکتی کاوش فردی است.
  تعلیم و تربیت حرکتی،شاگرد محور است.
  تعلیم و تربیت حرکتی شامل شیوه حل مسئله می باشد.
  تعلیم و تربیت حرکتی نسبت به تربیت بدنی رسمیت کمتری دارد.
  تعلیم و تربیت حرکتی یادگیری بسیاری از مهارت ها را تسهیل می کند.
  تعلیم و تربیت حرکتی در پی ایجاد احساس رضایت توسط تجارب حرکتی که شاگرد درآن درگیر می شود،است.
  تعلیم و تربیت حرکتی بر تحلیل حرکات تاکید دارد.
  تعلیم و تربیت حرکتی متضمن وسایل و امکانات لازم است.
  برنامه های تعلیم و تربیت حرکتی باید بطور پیوسته مورد ارزیابی قرار گیرد.