دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

MARR - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

MARR

نرخ سالیانه که یک سرمایه گذار تنها در صورت کسب نرخ مذکور،آماده سرمایه گذاری در یک پروژه خواهد شد. به عبارت دیگر حداقل نرخی است که سرمایه گذار را تشویق به سرمایه گذاری می کند.