دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Increase - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

power

قدرت به توانایی یک عضله یا گروهی از عضلات برای اعمال نیرو روی یک مقاومت اطلاق می شود. قدرت قابلیتی است که موجب افزایش تونایی عمومی بدن می شود.