دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Foot - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Atrophy

تحلیل رفتن عضلات بدن به دنبال بیماری را آتروفی می گویند. در اثر آتروفی عضلات ساقه پا دیگر قادر نخواهند بود قوس طبیعی خود را در برابر وزن بدن که در حال رشد است حفظ کنند و در نتیجه باعث تغییر شکل وضعیت ساقه پا و یا از بین رفتن قوس کف پاها خواهند شد.