دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Engine Operation Mechanism - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Engine Operation Mechanism

موتور خودرو در یک نگاه، شامل تعداد زیادی از قطعات مختلف است و هر یک، نقش های خاصی را بر عهده دارند.
اجزای اصلی موتور:
1. سیلندر: هسته اصلی موتور است که حرکت پیستون و همه فرایند احتراق در داخل آن صورت می گیرد.
2. پیستون: قطعه فلزی است که با حرکت بالا و پایین سیلندر، میل لنگ را به حرکت درمی آورد.
3. میل لنگ: به وسیله شاتون به پیستون متصل است و سبب تبدیل حرکت بالا و پایین آن به حرکت دورانی می شود.
4. سوپاپ ها: دریچه های ورود سوخت و هوا و نیز خروج گازها را باز و بسته می کنند.
5. شاتون: قطعه ای است که پیستون را به میل لنگ متصل می کند.
6. شمع: قطعه ای الکتریکی است که با جرقه زدن، عمل احتراق را در موتور انجام می دهد.

مراحل عملکرد موتور برای تبدیل سوخت به انرژی حرکتی در خودرو:
1. سوپاپ ورود هوا باز شده و با حرکت رو به پایین پیستون، مخلوط هوا و سوخت وارد سیلندر می شود.
2. سوپاپ ها بسته شده و با حرکت رو به بالای پیستون، مخلوط هوا و سوخت به شدت فشرده می شود.
3. وقتی که پیستون به بالاترین سطح خود رسید، با جرقه زدن شمع، احتراق انجام می شود و نیروی حاصل از احتراق، پیستون را با فشار بسیار بالا به پایین هدایت می کند.
4. در مرحله آخر نیز سوپاپ خروجی باز شده و با حرکت رو به بالای پیستون، تمامی گازهای حاصل از احتراق، از سیلندر خارج می شوند.
این چرخه چهار مرحله ای، به سرعت در موتور تکرار شده و موتور روشن می شود. گفتنی است، در خودروها، برای افزایش توان خروجی، از موتورهای 4، 6، 8، و یا 12 سیلندر استفاده می شود.