دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Energy - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

Energy balance

موازنه انرژی مهمترین مفهوم در رابطه با تثبیت و تنظیم وزن است و به معنی برابر بودن انرژی مصرفی با انرژی دریافتی تلقی می شود.

Energy - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

Energy

توانایی انجام دادن کار را انرژی می گویند. ما برای انجام دادن کارها و یا به حرکت در آوردن چیزها به انرژی نیاز داریم. انواع انرژی عبارتند از: مکانیکی، گرمایی، الکتریکی، هسته ای، شیمیایی و نورانی است.

انرژی شیمیایی و مکانیکی ببیشتر در ورزش و تربیت بدنی مدنظر است.