دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Energy - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

Energy balance

موازنه انرژی مهمترین مفهوم در رابطه با تثبیت و تنظیم وزن است و به معنی برابر بودن انرژی مصرفی با انرژی دریافتی تلقی می شود.

    Energy - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

    Energy

    توانایی انجام دادن کار را انرژی می گویند. ما برای انجام دادن کارها و یا به حرکت در آوردن چیزها به انرژی نیاز داریم. انواع انرژی عبارتند از: مکانیکی، گرمایی، الکتریکی، هسته ای، شیمیایی و نورانی است.

    انرژی شیمیایی و مکانیکی ببیشتر در ورزش و تربیت بدنی مدنظر است.