دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Depreciation - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

Depreciation

نوعی هزینه سالیانه غیر نقدی است که در محاسبه مالیات بر درآمد، از درآمد سالیانه، قبل از مالیات کسر می شود و درآمد مشمول مالیات را تعیین می کند.