دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

death - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Demography

مطالعه جمعيت ها و دموگرافيك هاي مختلف مثل توزيع سني، تولد، ميزان مرگ و مير، توزيع جغرافيايي جهت فراهم كردن يك پرونده كه مي تواند براي يك برنامه خدماتي مفيد باشد.