دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Compatible Project - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Compatible Project

پروژه های سازگار به پروژه هایی گویند که به هم وابسته هستند که در این صورت با استفاده از  روش های تحقیق در عملیات مثل بر نامه ریزی های خطی و غیر خطی استفاده می شود.