دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Brake Assist System - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

Brake Assist System

سیستم کمکی ترمز یا Brake Assist System، مواقعی که به طور ناگهانی روی پدال ترمز فشار (کم یا زیاد) وارد می کنید این سیستم در صورت حس کردن شرایط فشار هیدرولیک ترمز که باعث به حداکثر رساندن فشار روی پدال ترمز می شود تا برای انجام ترمزگیری قوی و کاهش طول مسافت توقف جهت جلوگیری از برخورد انجام گیرد فعال می باشد.