دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Bond - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

Bond

ورقه سندی قابل معامله که معرف مبلغی وام با بهره معین است و تمامی یا اجزای آن در موعد یا مواعد مقرر قابل استرداد است.

Bond - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

Types of securities

دارایی های مالی انواع اوراق بهادارند که بر اساس آن ارزش یک شرکت محاسبه می شود و شامل اوراق قرضه و سهام هستند.