دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

بایگانی‌های Bond - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Bond

ورقه سندی قابل معامله که معرف مبلغی وام با بهره معین است و تمامی یا اجزای آن در موعد یا مواعد مقرر قابل استرداد است.

    بایگانی‌های Bond - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

    Types of securities

    دارایی های مالی انواع اوراق بهادارند که بر اساس آن ارزش یک شرکت محاسبه می شود و شامل اوراق قرضه و سهام هستند.