دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Balance - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Energy balance

موازنه انرژی مهمترین مفهوم در رابطه با تثبیت و تنظیم وزن است و به معنی برابر بودن انرژی مصرفی با انرژی دریافتی تلقی می شود.

  Balance - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

  Balance

  تعادل عبارت است از توانایی نگه داشتن نقطه ثقل بدن در محدوده سطح اتکا شخص. تعادل به آگاهی شخص از موقعیت بدنش در فضا گفته می شود.

   Balance - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

   Platform Balance

   سکوی توازن یکی از وسایل دقیق برای سنجش تعادل است که در آزمایشگاه های تربیت بدنی و علوم ورزشی مورد استفاده می باشد. سکوی توازن دستگاهی است که از یک صفحه تعادل و یک دستگاه کنترل خطا تشکیل شده است. با این دستگاه می توان به راحتی زمان تعادل را برای مرکز، چپ و راست بدن اندازه گیری و ثبت کرد. همچنین تعداد خطا بوسیله این دستگاه ثبت می شود.