دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

گياهان

Toxinology

توكسينولوژي یا همان سم شناسي دانشي راجع به سموم توليد شده به وسيله گياهان، جانوران و باكتري‌ هاي پاتوژن می باشد.