دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

پول بهره ای - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Interest money

بهره پول یا Interest money عبارت است از هزینه، قیمت و یا اجاره پرداخت شده برای استفاده از پول و سرمایه به طور موقت