دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

بایگانی‌های پروژه - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Compatible Project

پروژه های سازگار به پروژه هایی گویند که به هم وابسته هستند که در این صورت با استفاده از  روش های تحقیق در عملیات مثل بر نامه ریزی های خطی و غیر خطی استفاده می شود.

    بایگانی‌های پروژه - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

    Exclusive projects

    در واقع به پروژه هایی گویند که به هم وابسته نیستند،که در این صورت از روش ها و تکنیک های اقتصاد مهندسی برای ارزیابی آنها استفاده می شود.