دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

پروژه - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

Compatible Project

پروژه های سازگار به پروژه هایی گویند که به هم وابسته هستند که در این صورت با استفاده از  روش های تحقیق در عملیات مثل بر نامه ریزی های خطی و غیر خطی استفاده می شود.

پروژه - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

Exclusive projects

در واقع به پروژه هایی گویند که به هم وابسته نیستند،که در این صورت از روش ها و تکنیک های اقتصاد مهندسی برای ارزیابی آنها استفاده می شود.