دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

وزن - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

Energy balance

موازنه انرژی مهمترین مفهوم در رابطه با تثبیت و تنظیم وزن است و به معنی برابر بودن انرژی مصرفی با انرژی دریافتی تلقی می شود.