دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

موازنه انرژی - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Energy balance

موازنه انرژی مهمترین مفهوم در رابطه با تثبیت و تنظیم وزن است و به معنی برابر بودن انرژی مصرفی با انرژی دریافتی تلقی می شود.