دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

بایگانی‌های مقاومت - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

power

قدرت به توانایی یک عضله یا گروهی از عضلات برای اعمال نیرو روی یک مقاومت اطلاق می شود. قدرت قابلیتی است که موجب افزایش تونایی عمومی بدن می شود.

بایگانی‌های مقاومت - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Connective tissue

بافت پیوندی بافتی سخت و محکم است و توان مقاومت در مقابل فشار های سریع را دارد و در مقابل کشش های انفجاری و یا ناگهانی تحمل بیشتری نسبت به تار عضلانی دارد.