دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

مقاومت - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

power

قدرت به توانایی یک عضله یا گروهی از عضلات برای اعمال نیرو روی یک مقاومت اطلاق می شود. قدرت قابلیتی است که موجب افزایش تونایی عمومی بدن می شود.

    مقاومت - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

    Connective tissue

    بافت پیوندی بافتی سخت و محکم است و توان مقاومت در مقابل فشار های سریع را دارد و در مقابل کشش های انفجاری و یا ناگهانی تحمل بیشتری نسبت به تار عضلانی دارد.