دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

بایگانی‌های معامله - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Bond

ورقه سندی قابل معامله که معرف مبلغی وام با بهره معین است و تمامی یا اجزای آن در موعد یا مواعد مقرر قابل استرداد است.