دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

مالیات - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

Depreciation

نوعی هزینه سالیانه غیر نقدی است که در محاسبه مالیات بر درآمد، از درآمد سالیانه، قبل از مالیات کسر می شود و درآمد مشمول مالیات را تعیین می کند.