دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

فرمان الکتریکی EPS - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

EPS

فرمان الکتریکی مشابه فرمان هيدروليكي عمل ميكند ولي از لحاظ ساختار متفاوت بوده و داراي مزاياي زيادي نسبت به نوع هيدروليك است.
در اين فرمان مشكل دائمي عملكرد سيستم كمكي فرمان حل شده است، يعني سيستم الكتريكي زماني عمل ميكند كه چرخشي در فرمان بوجود آيد بعبارت ديگر گشتاوري موجود باشد.
سرعت در عملكرد EPS موثر بوده و اين به منظور ايمني بيشتر خودرو است. يعني بيشترين عملكرد EPS در سرعت هاي پايين و كمترين عملكرد آن در سرعت هاي بالاي خودرو است.
فرمان الكتريكي از سه قسمت اساسي زير تشكيل شده است که می توانند در يك محفظه (Housing) يا بطور جداگانه قرار بگيرند:
1. سنسور گشتاور
2. موتور با جريان مستقيم
3. واحد كنترل الكترونيكي