دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

صفحه معرفی - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Intro

صفحه ابتدایی یا اولیه در برخی از وب سایت ها است که کاربر با عبور از این صفحه، به سایت اصلی هدایت می‌شود. بیشتر Introها از فلش یا طرح گرافیکی پیاده سازی می‌شوند. همچنین از Intro برای ارائه اهداف، معرفی سایت یا معرفی خدمات سایت استفاده می شود.