دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

سیستم هشدار کمکی خطوط - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

LKA | Line Keeping Assist / Lane Keeping Assist

سیستم LKA یا حفظ نگهداری مسیر، سیستمی است که باعث نگهداری کمکی مسیر می شود و علاوه بر هشدار هنگام خروج از خطوط سفید مسیر، منجر به افزایش ایمنی سرنشینان ماشین و همچنین ایجاد شرایط کنترل بهتر و بیشتر راننده می گردد.