دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

سطح - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

Balance

تعادل عبارت است از توانایی نگه داشتن نقطه ثقل بدن در محدوده سطح اتکا شخص. تعادل به آگاهی شخص از موقعیت بدنش در فضا گفته می شود.