دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

زندگی - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Protein

پروتئین ها تقریا سه چهارم مواد جامد بدن را تشکیل می دهند. که این مقدار حدود 20 درصد وزن کل بدن انسان بالغ است. پروتئین ها در بافتهای مختلف بدن شامل عضلات، غضروف ها، پوست وبرخی مایعات بدن مثل آنزیم ها وجود دارند. پروتئین ها نقش مهمی در حیات موجود زنده دارند. بر این اساس پروتئین ها به عنوان اساس زندگی یاد شده است.

    زندگی - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

    Sports Field Goals

    تندرستی، تفریحات سالم و حرکات موزون به عنوان حوزه های وابسته تربیت بدنی و ورزش شناخته شده اند.این حوزه ها با تریبیت بدنی و ورزش هدف های مشترک بسیاری دارندو هدف انها پرورش تمام ابعاد وجودی انسان و بهبودی سطح کیفی زندگی اوست.ارتقای سطح تندرستی همراه با دنبال کردن فعالیت های مفید تفریحی تجاربی هستند که همراه فعالیت های حرکتی در قلمرو تربیت بدنی و ورزش، استعداد بهبود زندگی را در تمام افراد بوجود می آورد.