دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

دیفرانسیل - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Differential

چرخ های خودرو با سرعت های متفاوتی می چرخند. اگر ماشین دیفرانسیل نداشته باشد، چرخ ها به یکدیگر قفل می شوند؛ بنابراین باید همیشه با سرعت های برابر گردش کنند که با این شرایط، پیچیدن اتومبیل ممکن نخواهد بود. از این رو، دیفرانسیل نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا می کند. به این صورت که چرخ ها را با سرعت های متفاوتی به گردش در می آورد تا گردش خودرو به ویژه در حین پیچ، به سهولت امکان پذیر شود. به عبارت بهتر، دیفرانسیل، گشتاور انتقالی از موتور را به دو قسمت تقسیم می کند که هر قسمت، موظف به چرخاندن یک چرخ است. لازم به ذکر است وقتی که اتومبیل روی جاده در خط مستقیم در حال حرکت است، چرخ ها با سرعت های برابر می چرخند اما هنگامی که خودرو سر پیچ است، نقش اصلی دیفرانسیل نمایان می شود.
قطعات مختلف دیفرانسیل عبارتند از:
1. چرخ دنده پینیون: این قطعه، گشتاور را از گیربکس به دیفرانسیل منتقل می کند.
2. چرخ دنده حلقه ای: این قطعه، گشتاور را از چرخ دنده پینیون دریافت می کند.
3. چرخ دنده های جانبی: این قطعات، چرخ دنده حلقه ای را با دوران می چرخانند.
4. چرخ دنده های اسپایدر: این چرخ دنده ها، چرخ های سمت چپ و راست را به حرکت در می آورند.

چرخ دنده پینیون در واقع چرخ دنده حلقه ای را به همراه چرخ دنده های جانبی می چرخاند. در این حالت، هیچ کدام از چرخ دنده های داخل محفظه (جانبی) نمی چرخند و به محفظه قفل شده اند اما همان طور که اشاره شد وقتی که اتومبیل سر پیچ دور می زند، چرخ ها با سرعت های متفاوت می چرخند. از این رو، در این هنگام است که چرخ دنده های داخل محفظه از حالت قفل خارج شده و هم زمان با گردش اتومبیل در سر پیچ به گردش در می آیند، این عمل سبب می شود تا تایرها با سرعت های متفاوت به حرکت درآیند. گفتنی است تایر داخلی (جلو، سمت راننده) در پیچ نسبت به محفظه با سرعت کم تری می چرخد، درحالی که سرعت تایر خارجی (جلو، سمت شاگرد) نسبت به محفظه بیشتر است.