دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

خال كوبي

Tattooing

خال كوبي؛ ايجاد رنگ دائمي روي پوست با سوزن زدن