دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

حقیقی - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Persons Legal and Real

شخص حقوقي:

عبارت است از گروهي از افراد انسانی يا منفعتي از منافع عمومي كه قوانين موضوعه آن را در حكم شخص طبيعي و موضوع حقوق و تكاليف قرار داده باشد مانند شركت تجاري و انجمن‌ها و دولت‌ها و شهرداري و اداره تصفيه. شخص
حقوقي موضوع هر حق و تكليفي است جز آنچه كه اختصاص به طبيعت انسان دارد.

تعريف ديگر: شخص حقوقي تشكيل سازمان يا گروه، بين دو يا چند نفر با اساسنامه يا مرافنامه مشخص به منظور دسترسي به اهداف معيني را گويند كه به تاييد ( ثبت ) مرجع قانوني آن مكان رسيده باشد.

شخص حقيقي:

به شخصي گفته مي‌شود كه نماينده خويش باشد و از طرف ارگان خاص و يا موسسه‌اي نمايندگي نداشته باشد. شخص حقيقي به انسان اختصاص داشته كه هر انسان داراي چهار رويداد مهم قابل ثبت است: تولد، ازدواج، طلاق و مرگ. به طور كلي هر شخص، يك شخص حقيقي است اما زماني كه به عنوان نماينده شركت، موسسه و يا ارگاني فعاليت كند، شخص حقوقي خوانده مي‌شود.