دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

حداقل نرخ جذب کننده - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

MARR

نرخ سالیانه که یک سرمایه گذار تنها در صورت کسب نرخ مذکور،آماده سرمایه گذاری در یک پروژه خواهد شد. به عبارت دیگر حداقل نرخی است که سرمایه گذار را تشویق به سرمایه گذاری می کند.