دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

جانوران - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Toxinology

توكسينولوژي یا همان سم شناسي دانشي راجع به سموم توليد شده به وسيله گياهان، جانوران و باكتري‌ هاي پاتوژن می باشد.