دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

ثقل - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

Balance

تعادل عبارت است از توانایی نگه داشتن نقطه ثقل بدن در محدوده سطح اتکا شخص. تعادل به آگاهی شخص از موقعیت بدنش در فضا گفته می شود.