دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

تعادل - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Balance

تعادل عبارت است از توانایی نگه داشتن نقطه ثقل بدن در محدوده سطح اتکا شخص. تعادل به آگاهی شخص از موقعیت بدنش در فضا گفته می شود.