دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

ترمز ضد قفل - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

ABS

ترمز ضد قفل یا ABS، یک سیستم ایمنی برای ترمز در خودرو می باشد که مانع قفل ماندن چرخ های خودرو در هنگام ترمز گرفتن توسط راننده می شود. این سیستم مانع قفل شدن چرخ ها نمی شود بلکه تنها از قفل ماندن چرخ های خودرو هنگام ترمز کردن جلوگیری می کند. سیستم ترمز ضد قفل در حقیقت به افزایش کنترل خودرو کمک می کند و سبب کوتاه تر شدن فاصله ای می شود که خودرو در سطح های خشک یا لغزنده، برای متوقف شدن نیاز دارد. اگرچه ABS در جاده های پوشیده از برف، فاصله توقف را افزایش می دهد، اما باید در نظر داشت که وجود چنین سیستمی، به کنترل خودرو توسط راننده، به میزان زیادی کمک می کند.