دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

انرژی - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Energy balance

موازنه انرژی مهمترین مفهوم در رابطه با تثبیت و تنظیم وزن است و به معنی برابر بودن انرژی مصرفی با انرژی دریافتی تلقی می شود.

  انرژی - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

  Energy

  توانایی انجام دادن کار را انرژی می گویند. ما برای انجام دادن کارها و یا به حرکت در آوردن چیزها به انرژی نیاز داریم. انواع انرژی عبارتند از: مکانیکی، گرمایی، الکتریکی، هسته ای، شیمیایی و نورانی است.

  انرژی شیمیایی و مکانیکی ببیشتر در ورزش و تربیت بدنی مدنظر است.

   انرژی - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

   The Lactic Acid System

   روش دیگر تولید ATP بدون اکسیژن، دستگاه اسید لاکتیک است.در این روش نیز تولید انرژی بدون حضور اکسیژن انجام می شود.در این دستگاه گلوگز و گلیکوژن بصورت ناقص تجزیه شده و تولید مقدار کمی انرژی و اسید لاکتیک می کند.این دستگاه دو مول ATP تولید میکنددر حالی که تجزیه کامل همان مقدار گلوکز در دستگاه هوازی 38 مول ATP تولید می کند. اهمیت این دستگاه این است که اگر چه میزان ATP تولید شده نسبت به دستگاه هوازی بسیار پایین تر است. اما این مقدار انرژی به سرعت در اختیار عضلات فعال برای انجام فعالیت های سریع و شدید قرار می گیرد.