دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

استهلاک - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Depreciation

نوعی هزینه سالیانه غیر نقدی است که در محاسبه مالیات بر درآمد، از درآمد سالیانه، قبل از مالیات کسر می شود و درآمد مشمول مالیات را تعیین می کند.