دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

ارزش زمانی پول

Time Value of Money

ارزش پول با گذشت زمان تغییر می کند و وجود نرخ های مورد انتظار سرمایه گذاران در محیط های تجاری، اقتصادی و صنعتی ارزش زمانی پول را توجیه می کند. ارزش زمانی پول یا Time Value of Money وقتی بیشتر نمایان می شود که در یک دوره زمانی بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد.