دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

تاتو

Tattooing

خال كوبي؛ ايجاد رنگ دائمي روي پوست با سوزن زدن