دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

کشش ایستا

Static Stretching

کشش ایستا شامل نگهداری بدن در یک وضعیت ساکن است و بدین صورت است که شما یک قسمت از بدن را خود را تا دورترین حد کشیده و به همان حالت در وضعیت کششی به مدت 10 تا 20 ثانیه حفظ کنید. لازم به ذکر است گفته شود کشش ایستا یکی از سالم ترین و متداول ترین روش های کشش محسوب می شود.کشش ایستا از 4 مرحله به نام های های؛ مرحله شروع،کشش آسان،کشش توسعه یافته و کشش موثر می باشد.