دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

رادیو تراپی

Radiotherapy

رادیو تراپی یا همان پرتو درماني، درمان بيماري بااستفاده از اشعه يونيزان است.پرتو درماني را مي‌توان به صورت تابش اشعه از خارج بدن به ناحيه مورد نظر و يا وارد ساختن ماده راديو اكتيو به كمك ابزارهاي ويژه مانند سيم يا سوزن انجام داد.