دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

کشش غیرفعال

Pull off

کشش غیرفعال روشی که شما در حالت استراحت به سر می برید و هیچ دخالتی در دامنه حرکتی ندارید. در این حالت یک نیرو خارجی بصورت دستی یا ماشینی اندامهای شما را حرکت می دهد این کشش زمانی موثر است که عضلات موافق ضعیف تر از آن باشند که بتوانند عکس العملی نشان دهند. عیب اصلی کشش  غیرفعال این است که احتمال خطر آن بسیار است زیرا اگر در حین تمرین شما دستگاه با بی احتیاطی نیرو خارجی بیش از حد بر شما وارد کند باعث درد شدید و آسیب دیدگی می شود.