دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

پروتئین

Protein

پروتئین ها تقریا سه چهارم مواد جامد بدن را تشکیل می دهند. که این مقدار حدود 20 درصد وزن کل بدن انسان بالغ است. پروتئین ها در بافتهای مختلف بدن شامل عضلات، غضروف ها، پوست وبرخی مایعات بدن مثل آنزیم ها وجود دارند. پروتئین ها نقش مهمی در حیات موجود زنده دارند. بر این اساس پروتئین ها به عنوان اساس زندگی یاد شده است.