دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

عیب یاب فشار متراکم سیلندر

IUPR | in use performance ratio

سیستم عیب یاب فشار متراکم هر سیلندر یا IUPR، سيستمی است که فشار متراکم در هر سيلندر را در هر لحظه نمايش می دهد و در صورت وجود ایراد، IUPR به راحتی نشتی در سوپاپ های هوا يا دود يا رينگ و پيستون را قابل تشخیص و بررسی جهت رفع نقص فنی خودرو قرار می دهد.