دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

عيب ياب آلايندگی

EOBD | European On-Board Diagnostic

سيستم عيب ياب آلايندگی یا EOBD، برای کنترل کليه پارامترهای الکتريکال و مکانيکال مرتبط با آلايندگی خودرو می باشد.