دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

توزیع نیروی ترمز الکترونیکی

EBD

توزیع کننده نیروی ترمز الکترونیکی یا EBD، یکی از تکنولوژی های ترمز خودرو است که وابسته به شرایط عملکرد خودرو، سرعت و جاده به صورت خودکار بر هر یک از ترمزهای خودرو نیروی مشخصی را جهت ترمزگیری وارد می کند. همچنین استفاده ی مشترک از سیستم ترمز ضد قفل (ABS) در کنار EBD می‌تواند سبب کاهش یا افزایش فشار ترمز بر روی هر یک از چرخ ها شده و در عین حفظ پایداری، توقف خودرو را بهبود ببخشد.